Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΈΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΏΝ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΌΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣΔ.Π.Μ.Σ.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ)
«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» 

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης».

Σκοπός: Δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών με σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην πρόληψη και διαχείριση των σύνθετων και πολυπαραγοντικών κλινικών, διατροφικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα χρόνια νοσήματα, την αναπηρία και τη γήρανση μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Απονεμόμενο Δίπλωμα–Ειδικεύσεις: Απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» με τις εξής ειδικεύσεις:
1) Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας
2) Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας [Απαραίτητος προπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική Εργασία]
3) Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας [Απαραίτητο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο στη διατροφή ή/και γενικότερα στην υγεία του ανθρώπου] Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων: 35 φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και 5 φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης ανά κύκλο σπουδών.

Δομή προγράμματος – Πρόγραμμα Μαθημάτων
▪ Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης (επιπλέον 2 εξάμηνα).
▪ Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, ενός μαθήματος χωρίς τελικές εξετάσεις και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
▪ Στο A΄ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν 4 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και το μάθημα χωρίς εξετάσεις, ενώ στο Β΄ εξάμηνο γίνεται η επιλογή ειδίκευσης (προαιρετικά) με την παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων ανά ειδίκευση, ή εφόσον δεν επιλεγεί ειδίκευση, με την παρακολούθηση οποιονδήποτε μαθημάτων επιθυμούν. Στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.
▪ Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα στο τέλος της εβδομάδας μία ή δύο φορές το μήνα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Δίδακτρα: 900 ευρώ / ανά εξάμηνο. Σύνολο: 2.700 ευρώ (με δυνατότητα απαλλαγής έως του 30% των φοιτητών/τριών, εάν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: https://tinyurl.com/bdfzj6wh

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη για πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας. 

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη
Αν. Καθηγήτρια