Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας ΤΕΠΔΔΙ-ΕΛΜΕΠΑ

Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, εκπονεί περιοδικά εσωτερικές αξιολογήσεις των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται και προετοιμάζει το Τμήμα για τις εξωτερικές αξιολογήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Για αυτό το λόγο συντάσσονται περιοδικά οι αντίστοιχες εκθέσεις  εσωτερικής αξιολόγησης.

Τον Ιούνιο 2012-13 έλαβε χώρα αξιολόγηση του Τμήματος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο