Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κανονισμός Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναφέρεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους».

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με αποδοτικότερο τρόπο, στοχεύοντας στη μείωση των λιμναζόντων φοιτητών.

Με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/ φοιτήτρια να έχει άμεση και αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φοιτητής θα δύναται να ενημερώνεται από που μπορεί να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για τα θέματα που τον απασχολούν σχετικά με τις προσωπικές του αξίες και στόχους και την εναρμόνιση τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος, όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Αντιστοίχιση Φοιτητών με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Κανονισμός Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ως Συμβούλος Καθητητής του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας για Φοιτητές με αναπηρία/σοβαρές παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ) έχει οριστεί το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. κ. Ιωάννης Σφενδουράκης (84/20.04.2022 Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος).

Διαδικασία ρύθμισης ειδικού τρόπου εξέτασης ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ (αρ. πράξης 87/11.07.2022)
Οι φοιτητές με αναπηρία/σοβαρές παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ & ΦμεΕΕΑ) που χρήζουν ειδικού τρόπου εξέτασης (προφορική εξέταση μετά τη γραπτή, βοηθός γραφής, επιπλέον χρόνος εξέτασης, θέματα εξετάσεων σε προσβάσιμη μορφή, ειδικές προσαρμογές κ.λπ.), καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους αίτηση ειδικού τρόπου εξέτασης, η οποία συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση που διαθέτουν από αρμόδιο φορέα (δημόσιο νοσοκομείο, ΚΕΔΔΥ, κ.λπ.) περί μαθησιακής, αισθητηριακής ή κινητικής δυσκολίας ή άλλου προβλήματος υγείας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της φοίτησης. Η Γραμματεία ενημερώνει τον Σύμβουλο Καθηγητή ΦμεΑ & ΦμεΕΕΑ, ο οποίος εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος θετικά ή αρνητικά ως προς το αίτημα.
Για όσους φοιτητές αποφασισθεί ότι έχουν δικαίωμα ειδικού τρόπου εξέτασης εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία δεν γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη αναπηρία, ειδική πάθηση ή/και ειδική εκπαιδευτική δυσκολία παρά μόνο στους ειδικούς όρους εξέτασης. Ο ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ ενεργοποιεί, εάν το επιθυμεί, το δικαίωμα του ειδικού τρόπου εξέτασής του, ενημερώνοντας ο ίδιος τον καθηγητή του μαθήματος τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την εξέταση, επιδεικνύοντας τη σχετική βεβαίωση της Γραμματείας. Αν χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις ενημερώνεται ο σύμβουλος καθηγητής ΦμεΑ & ΦμεΕΕΑ από τον φοιτητή πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Απόφαση Συγκλήτου για την διαδικασία ρύθμισης ειδικού τρόπου εξέτασης ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ (αρ. πράξης 87/11.07.2022)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο