Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

1η Διεθνής Εβδομάδα στη Σητεία! 25-29 Σεπτεμβρίου

Event Topics

Dietetics & Nutrition Health Technologies

Dietetics & Nutrition Health Technologies have revolutionized the field of nutrition and wellness, providing innovative tools and solutions to promote healthy lifestyles and improve overall well-being. These technologies leverage the power of data, digital platforms, and personalized approaches to enhance the effectiveness and accessibility of dietetics and nutrition interventions.

 

 

Industry 4.0

Industry 4.0 represents the fourth industrial revolution, characterized by the integration of digital technologies into manufacturing and production processes. This transformative era brings forth a host of new concepts and advancements that shape the future of industries. Here are some words associated with Industry 4.0: Automation, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, Cyber-Physical Systems (CPS), Cloud Computing, Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR), Additive Manufacturing, Supply Chain Optimization, Sustainability.

 

 

Universities Networking


During the international week networking events are going to take place. Purpose thereof is to enhance the network and to exchange information and experiences. In these events you will have the opportunity to 1) present your University 2) to exchange opinions for students and staffs or 3) to present your ongoing or future projects.

 

 

 

Soft Skills for jobs 2023


Soft skills refer to a set of personal attributes, traits, and abilities that enable individuals to interact effectively with others, navigate various situations, and thrive in the workplace. These skills are essential for success in almost every profession and play a crucial role in building strong relationships, communication, and personal development.

 

    Μετάβαση στο περιεχόμενο