Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία διακοπής φοίτησης φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν. 4957/2022,
δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν
τη φοίτησή τους.

Οι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τη διακοπή της φοίτησης είναι:

Α. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (στράτευση φοιτητή)

Β. Λόγοι οικονομικοί

Γ. Λόγοι οικογενειακοί- κοινωνικοί

Δ. Λόγοι υγείας

Δεν αποτελεί αποδεκτή αιτιολόγηση διακοπής φοίτησης, η φοίτηση σε άλλο Ίδρυμα
Εκπαίδευσης του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο διακοπής φοίτησης είναι:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο κλήσης στρατευόμενου ή
3. Αντίγραφα της δήλωσης Ε1 και του εκκαθαριστικού της οικογένειας ή του/της
φοιτητή/τριας ή
4. Οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με οικογενειακούς ή κοινωνικούς λόγους ή
5. Βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Υγειονομική Επιτροπή.

Αναφορικά με τη διακοπή φοίτησης ισχύουν τα εξής:
• Η χρονική περίοδος διακοπής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2)
έτη.
• Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά
για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η
διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη
αν χορηγείται τμηματικά.
• Οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν τις σπουδές τους χάνουν την φοιτητική
τους ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής της φοίτησης και
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά
τη λήξη της διακοπής της φοίτησης οι φοιτητές/τριες επανέρχονται
αυτομάτως στην πρότερη κατάστασή τους και αποκτούν πάλι τη φοιτητική
τους ιδιότητα.
• Για το διάστημα που διαρκεί η διακοπή της φοίτησης, η ακαδημαϊκή
ταυτότητα- Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του/της φοιτητή/τριας
κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος.
• Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης οι φοιτητές/τριες
που έχουν λάβει βεβαίωση σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πλην
εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Σε περίπτωση που έχει
δοθεί Βεβαίωση Σπουδών, η Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να
εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης, ζητάει την επιστροφή της και
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα. Εάν έχει
κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, τότε ζητείται κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης
στην οποία δηλώνεται ότι οφείλει να την αποσύρει.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρχικής εγγραφής τους.

Η αίτηση διακοπής φοίτησης κατατίθεται πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου και το
αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Τμήματος, με τους παρακάτω τρόπους:

I. Ηλεκτρονικά, στο email georritz@hmu.gr
II. Ταχυδρομικά, στη Διεύθυνση Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, περιοχή
Τρυπητός Σητεία Κρήτης τ.κ 72300
III. Αυτοπροσώπως

Η αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρει το
γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/αιτούσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο